Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz Rozdział V Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej Załącznik do Decyzji nr 51/17 Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu z dnia  9 maja 2017 roku

 


§ 23.


Przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy:

  1. formę odręczną, która jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez pracownika, po zarejestrowaniu sprawy - bezpośrednio na otrzymanym piśmie - zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia (np. telefonicznie).
  2. formę korespondencyjną polegającą na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę.
  3. inną np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na stosownym formularzu itp.

 

§ 24.

 

  1.  Załatwienie spraw może być:

         1) tymczasowe - gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
         2) ostateczne - gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

 

§ 25.

  1. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności, każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem.
  2. Jeżeli kopie pisma ma otrzymać większa liczba odbiorców lub gdy pismo ma być rozesłane wg rozdzielnika, pracownik powinien przekazać do sekretariatu odpowiednią liczbę kopii albo powielonych pism. Kancelaria (sekretariat) sprawdza ilość załączników, wysyła czystopis  adresatowi, a kopię pisma zwraca właściwemu pracownikowi.
  3. Sprawy należy załatwiać zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.
  4. W przypadku ustnego załatwienia sprawy sporządza się i włącza do akt sprawy notatkę o przedmiocie i sposobie jej załatwienia.

Metryczka

Data publikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba udostępniająca informację:
Marta Fac 8233308
do góry