Patronat honorowy Policji - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronat honorowy Policji

Patronat honorowy Policji

Komenda Miejska Policji

w Przemyślu

 

 

DECYZJA NR 84/2014

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W PRZEMYŚLU

z dnia 18 czerwca 2014 roku

 

 

w sprawie obejmowania przez Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu honorowego patronatu lub udziału w komitecie honorowym.

 

 

 

Na podstawie § 6 Zarządzenia Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38), postanawia się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Komendant Miejski Policji w Przemyślu obejmuje patronat honorowy lub uczestniczy w komitecie honorowym tylko w przedsięwzięciu związanym z zakresem ustawowych zadań Policji na terenie miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego, wymagającym wyróżnienia i podkreślenia szczególnego charakteru, zwanego dalej „przedsięwzięciem”.
 2. Objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym, zwane dalej „patronatem” wymaga zgody Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu.
 3. Objęcie przez Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu.

 

§ 2

 

Komendant Miejski Policji w Przemyślu może objąć patronat honorowy na wniosek złożony przez organizatora (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do decyzji). Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności:

 

 1. opis i cel przedsięwzięcia,
 2. termin,
 3. miejsce,
 4. szczegółowy program,
 5. proponowaną formę zaangażowania Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu,
 6. listę współorganizatorów, partnerów, których nazwy (nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z wydarzeniem,
 7. oświadczenie informujące, że w związku z zaplanowanym wydarzeniem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów lub usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu dla nich (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do decyzji).

 

 

§ 3

 

 1. Wniosek wraz z oświadczeniem winien być przesłany na adres oficera prasowego Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu, ul. Bohaterów Getta 1, 37-700 Przemyśl lub złożony w sekretariacie Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu, ul. Bohaterów Getta 1, 37-700 Przemyśl (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30), bądź przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail: email: kmp.przemysl@rz.policja.gov.pl w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, nie później niż na 30 dni przed dniem wydarzenia lub przedsięwzięcia.
 2. Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu może zwrócić się do właściwej komórki (jednostki) organizacyjnej Policji o wydanie opinii w sprawie zasadności objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta Miejskiego Policji w Komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia.
 3. Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu, przygotowując zaopiniowanie wniosku zobowiązany jest ocenić:
 1. czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w § 2 niniejszej decyzji,
 2. czy cel przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie autorytetu Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu, a jeśli tak, to w jakiej formie,
 3. W stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym:
 1. planowaną tematykę wystąpień,
 2. dobór prelegentów oraz zaproszonych gości,
 3. rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie,
 4. czy istnieje zagrożenie, że patronat honorowy Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu zostanie wykorzystany w celu promocyjnym produktów lub usług albo w działaniach z zakresu reklamy bądź public relations (PR).
 1. Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

 

§ 4

 

Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku, przedkłada Komendantowi Miejskiemu Policji w Przemyślu opinię o zasadności i celowości objęcia przez niego patronatu nad przedsięwzięciem

§ 5

 

 1. Decyzja Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu o przyznaniu patronatu honorowego/udziale w komitecie honorowym jest przekazywana wnioskodawcy w formie pisemnej (wzór pisma stanowi załącznik nr 3 do decyzji).
 2. Odmowa objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu w komitecie honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

 

§ 6

 

Komendant Miejski Policji w Przemyślu może wyrazić zgodę na zamieszczenie przez organizatora informacji o objęciu przez Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu patronatu w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia (wzór logo stanowi załącznik nr 4 do decyzji).

 

§ 7

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                               KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

                                                              W PRZEMYŚLU

                                                                  insp. dr Krzysztof POBUTA

 

Załączniki:
 1. Wniosek o objęcie przez Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu patronatu honorowego/ udział Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu w komitecie honorowym - plik w formacie .pdf lub pliku .doc
 2. Oświadczenie - plik w formacie .pdf lub pliku .doc
 3. Wzór pisma o przyznaniu patronatu honorowego
 4. Logo

 

Metryczka

Data publikacji 23.02.2015
Data modyfikacji 07.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusława Sebastianka
Osoba udostępniająca informację:
Bogusława Sebastianka Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Fac
do góry