Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

1. Zasób archiwalny

Składnica akt Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu posiada w swoim zasobie dokumentację wytworzoną przez Komendę Rejonową Policji w Przemyślu i Komendę Miejską Policji w Przemyślu oraz podległe im jednostki organizacyjne.

Dokumentacja z byłej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Przemyślu powstała w latach 1975-1990 oraz z byłej Komendy Wojewódzkiej Policji w Przemyślu z lat 1990-1998 znajduje się w Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
 
2. Dokumentację Składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu udostępnia się do celów:

 • • służbowych uprawnionym podmiotom,
 • • naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.
 • Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt Policji, w tym w Głównym Archiwum Policji, mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.
 • Udostępnienie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:
 •  umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
 •  przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
 •  przekazanie podmiotom  zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
 •  wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

         Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne następuje poprzez:

 • • umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
 • • przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie lub w postaci reprodukcji materiałów.

3. Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Komendant Miejski Policji w Przemyślu
ul. Bohaterów Getta 1
37-700 Przemyśl

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego, który powinien zawierać:

 •  imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której maja być udostępnione materiały – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 •  wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
 •  określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów
 • – w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni.
 • Udostępnianie akt:
 •  zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 •  zawierających informacje publiczne - następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
 •  zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

Akta nie zawierające informacji niejawnych, stanowiących zasób składnicy akt Komendy Miejskiej w Przemyślu  udostępnia się za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, natomiast udostępnianie uwierzytelnionych kserokopii z tych akt odbywa się za zgodą Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu.

Akta udostępnia się w pomieszczeniach biurowych Wydziału Administracyjno – Gospodarczego KMP w Przemyślu, w obecności pracownika składnicy akt.
Składnica akt wydaje również informacje na podstawie posiadanych archiwaliów, zgodnie z k.p.a.

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

 

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 217),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. nr 196, poz.1161),
 3. Zarządzenie nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 r w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. nr 16 z 2008 r., poz. 95).
 4. Klauzula informacyjna dla wnioskujących o udostępnienie danych z materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 26.07.2012
Data modyfikacji 10.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusława Sebastianka
Osoba udostępniająca informację:
Bogusława Sebastianka Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Fac
do góry