Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

 ZASÓB ARCHIWALNY

Główne Archiwum Policji posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół zamknięty Komendy Głównej MO, powstały w latach 1955-1990 oraz zespół otwarty Komendy Głównej Policji. Dokumenty wytworzone w latach 1944-1954 przez Komendę Główną MO zostały przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

DOKUMENTACJĘ GŁÓWNEGO ARCHIWUM POLICJI UDOSTĘPNIA SIĘ DO CELÓW:

* służbowych uprawnionym podmiotom,
* naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.


Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt Policji, w tym GAP mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.

 

 

WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE AKT NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Główne Archiwum Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 WarszawaUdostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:
1) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
2) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
3) przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
4) wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne następuje poprzez:
1) umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w pomieszczeniach GAP;
2) przekazywanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytania albo w postaci reprodukcji materiałów.

 

 

AKTA UDOSTĘPNIA SIĘ NA PODSTAWIE PISEMNEGO WNIOSKU PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO ZAWIERAJĄCEGO:

1) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
2) nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
4) określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów, w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.

 

Udostępnianie akt:
1) zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
2) zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
2) zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
3) operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno–rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.


Udostępnienie akt i uwierzytelnionych kserokopii z tych akt nie zawierających informacji niejawnych, stanowiących zasób Głównego Archiwum Policji udostępnia się za zgodą Komendanta Głównego Policji, który upoważnił Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP i Zastępcy Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP, do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w sprawach dotyczących udostępnienia. na podstawie właściwych przepisów.

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Akta udostępnia się w siedzibie Głównego Archiwum Policji, w obecności pracownika archiwum. Archiwum wydaje również zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów, zgodnie z k.p.a.

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

 

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 217),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. nr 196, poz.1161),
  3. Zarządzenie nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 r w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. nr 16 z 2008 r., poz. 95).

Klauzula informacyjna dla wnioskujących o udostępnienie danych z materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 26.07.2012
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusława Sebastianka
Osoba udostępniająca informację:
Bogusława Sebastianka Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Fac
do góry