Zaświadczenia o zdarzeniach w ruchu drogowym - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenia o zdarzeniach w ruchu drogowym

Zaświadczenia o zdarzeniach w ruchu drogowym

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia   20 czerwca 1997 r.   Prawo o ruchu drogowym osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym jest obowiązana na żądanie drugiego uczestnika zdarzenia podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela pojazdu, dane dotyczące  zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa OC. Niespełnienie tego obowiązku może wyczerpywać znamiona wykroczenia z art. 97 kw.  

Nadto,  zgodnie z art. 16  Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym osoba uczestnicząca w nim jest obowiązana m.in. do udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.

Poszkodowany w wyniku zdarzenia drogowego posiadając dane opisane w art. 44 p.r.d. może zgłosić tzw. szkodę odpowiedniemu ubezpieczycielowi, który z kolei zwraca się do Policji 
o dodatkowe  informacje na temat wypadku w celu przeprowadzenia procedury odszkodowawczej.  Zgodnie z art. 25   ustawy  dnia 22 maja 2003 r.  o działalności ubezpieczeniowej Policja (Dz.U.10.11.66 j.t.) na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, 
w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udziela informacji o stanie sprawy oraz udostępnia zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.  
Należy zaznaczyć, iż w aktualnie obowiązujących przepisach brak jest sformułowanego obowiązku  przekazywania przez Policję  notatek urzędowych ze zdarzeń drogowych uczestnikom zdarzenia lub poszkodowanym, czy to na miejscu zdarzenia, czy  w toku późniejszych  czynności policyjnych. 

Udostępnienie  przez Policję danych osobowych uczestnika wypadku/kolizji drogowej  będzie  możliwe jeżeli zainteresowany podmiot  wskaże na zaistnienie którejś  
z przesłanek „przetwarzania” danych wskazanych w art. 23 ustawy o  ochronie danych osobowych.  /”Przetwarzanie” danych wg. tej  ustawy  to:  „zbieranie”, „utrwalanie”, „przechowywanie”, „usuwanie” „udostępnianie”./

Dyspozycja wskazanego przepisu mówi między innymi o tym,  iż „przetwarzanie” danych osobowych (udostępnianie) jest dopuszczalne gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2),  lub gdy jest  to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt 5).   

Wniosek o wydanie zaświadczenia spełnić musi wymogi podania wskazane w art. 63 kpa. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej, natomiast za wydanie zaświadczenia  należy wnieść  opłatę  skarbową  w wysokości 17 zł /zgodnie z art. 1 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej(Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)/. Opłata   ta wnoszona jest przelewem lub wpłacana w kasie i na rachunek  organu podatkowego  właściwego ze względu na siedzibę organu administracyjnego, który wydaje dokument.

Wzór wniosku: 
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Metryczka

Data publikacji 08.10.2015
Data modyfikacji 08.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Bogusława Sebastianka
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Bogusława Sebastianka Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Bogusława Sebastianka
do góry