Status prawny

Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.07.57.390) Komendant Miejski Policji w Przemyślu jest właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Przemyśla na prawach powiatu oraz powiatu przemyskiego.


Komendant Miejski Policji w Przemyślu realizuje zadania określone w ustawach i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie przy pomocy podległej mu Komendy Miejskiej.


Działalność Komendanta Miejskiego Policji podlega nadzorowi Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa podkarpackiego.
Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu określają:


1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity


2) Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji


3) Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

 

4)  Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu z dnia 28 listopada 2016 r.

 

5) Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu z dnia 10 sierpnia 2017 roku zmieniający Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu

 

6) Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2018 roku zmieniający Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu

Metryczka

Data publikacji 08.07.2009
Data modyfikacji 25.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusława Sebastianka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Etgens Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Fac
do góry