Programy Prewencyjne

Programy prewencyjne realizowane w KMP Przemyśl

Programy profilaktyczne realizowane przez Komendę Miejską Policji w Przemyślu:

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „PSEUDOKIBIC”

CELE PROGRAMU:

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.
 • Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
 • Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej młodzieży oraz ich rodziców.
 • Ograniczenie zjawiska przestępczości związanej z zachowaniami „pseudokibiców” połączonych z kradzieżami i dewastacją mienia publicznego oraz prywatnego.
 • Uzmysłowienie odbiorcom konsekwencji prawnych związanych z działalnością kryminogenną, a co się z tym wiąże ryzyka związanego z przynależnością do grupy „pseudokibiców”.
 • Wyrobienie w młodzieży krytycznego spojrzenia na zdarzenia prowokowane przez grupy „pseudokibiców”.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 • Prowadzenie cyklicznych spotkań przez policjantów w szkołach z uczniami przy udziale zawodników, działaczy klubów sportowych, strażników miejskich lub gminnych, przedstawicieli samorządu lokalnego. Prowadzenie w ramach wywiadówek spotkań z rodzicami uczniów objętych programem.
 • Przedstawienie młodym odbiorcom propozycji uczestnictwa w różnego rodzaju kursach o charakterze sportowym.
 • Przy zaangażowaniu władz klubów sportowych organizowanie spotkań, prowadzonych przez policjantów i piłkarzy, z członkami klubów kibica.  Wypracowanie z kibicami sposobów poprawy bezpieczeństwa na stadionach. Uświadomienie tym osobom szkodliwości jaka wynika z kryminalnej działalności grup „pseudokibiców” nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla ich klubu.


 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY  "BEZPIECZNY SENIOR"

CELE PROGRAMU:

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku.
 • Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
 • Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym.
 • Ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych.
 • Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej osób starszych.
 • Zapoznanie adresatów programu prewencyjnego ze specyfiką pracy w terenie m. in. pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych itp. oraz związanymi z tym m. in. ich uprawnieniami oraz obowiązkami w kontaktach z klientem, petentem.

 
 METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 • Prowadzenie cyklicznych spotkań z osobami starszymi podczas których poruszane są niżej wyszczególnione kwestie:

a) przybliżenie programu „Niebieska karta”, wskazanie na sytuacje związane z przemocą domową, omówienie możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
b) omawianie problematyki związanej z:

 • kradzieżami kieszonkowymi,
 • kradzieżami torebki na tzw. „wyrwę”,
 • oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”,
 • oszustwami na tzw. „administratora”, „gazownika”, „pracownika administracji” itp.
 •  włamaniami do mieszkań lub domów.

c) podczas prowadzonych przez policjantów spotkań z osobami starszymi promowanie wśród adresatów programu prewencyjnego poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania stwierdzonych przypadków łamania prawa. Promowanie dbałości o wspólne bezpieczeństwo, w szczególności w miejscu zamieszkania.

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „OSTROŻNIE - PIES"

CELE:

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.
 • Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
 • Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.
 • Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym  w dobra osobiste obywateli.
 • Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli psów łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw – ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.
 • Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia, które nie będzie rodziło dla niego żadnych zagrożeń.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

 • Rozpoznawanie miejsc przebywania psów pozostawionych bez opieki oraz powiadamianie o tym, w zależności od zaistniałej sytuacji odpowiednich podmiotów.
 • Inspirowanie samorządów lokalnych do podjęcia stosownych uchwał określających zasady trzymania zwierząt, opiekę oraz wyłapywanie zwierząt gospodarskich (psów).
 • Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez właścicieli psów oraz przez inne osoby w przedmiocie ujętym tym programem. Uwrażliwienie mieszkańców na losy pozostawionych bez opieki psów. Apelowanie do społeczeństwa o powiadamianie odpowiednich instytucji o sytuacjach zagrażających życiu psów oraz osób trzecich.
 • Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie unikania zagrożeń ze strony psów, bliższego poznania specyfiki zachowania psów, właściwego obchodzenia się z tymi zwierzętami.
 • Prowadzenie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, rozmów profilaktycznych z właścicielami psów, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia przepisów prawa m. in. w zakresie trzymania psa.
 • Udział przewodników psów służbowych oraz policjantów realizujących zagadnienia z zakresu prewencji kryminalnej w różnego rodzaju imprezach plenerowych (pokazy tresury psów, bezpiecznych zachowań wobec psów itp.).


 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „ BEZPIECZNY OGRÓD”

CELE PROGRAMU

 • Poprawa bezpieczeństwa na terenach ogrodów działkowych.
 • Zwiększenie świadomości prawno - wiktymologicznej wśród działkowiczów.
 • Pobudzenie właścicieli i użytkowników działek do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

 • Nawiązanie współpracy z przedstawicielami Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz zarządcami pozostałych ogrodów.
 • Udzielanie przez dzielnicowych indywidualnych porad właścicielom ogrodów działkowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego oraz mienia.
 • Wskazywanie przez dzielnicowych na błędy i niedociągnięcia w stosowaniu urządzeń zabezpieczających mienie.
 • Utrzymywanie bezpośredniego, bieżącego kontaktu przez kierowników posterunków, kierowników rewirów i dzielnicowych z zarządem rodzinnych ogrodów działkowych oraz działkowcami.
 • Zwracanie uwagi na elementy infrastruktury technicznej mającej wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa np. poprawa oświetlenia ogródków działkowych, monitoring miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością oraz zjawiskami kryminogennymi.
 • Organizowanie patroli prewencyjnych na terenach działek, włączenie w to funkcjonariuszy Straży Miejskiej /Gminnej.
 • Aktywizowanie działkowców do wspólnego rozwiązywania problemów  i reagowania na zdarzenia zaistniałe na terenach ogrodów działkowych. Zawiązywanie grup sąsiedzkiej czujności.
 • Organizacja debat społecznych, mających na celu poznanie oczekiwań społeczeństwa  w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach ogródków działkowych.
 • Dokonywanie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej/Gminnej kontroli i sprawdzania ogrodów działkowych pod kątem przebywania  osób bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu jesienno - zimowego.
 • Organizowanie cyklicznych spotkań (w jednostkach organizacyjnych Policji) z działkowcami oraz Zarządami Ogródków Działkowych przy udziale przedstawicieli Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców, Straży Miejskich /Gminnych oraz Państwowej Straży Pożarnej.
   

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „CYBERBEZPIECZNI”

CELE PROGRAMU:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu poprzez wzrost świadomości prawno- wiktymologicznej adresatów programu.
 • Uświadamianie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
 • Przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom rodzajów cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata  realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość).
 • Upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie.
 • Zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz  mediów.


METODY I FORMY REALIZACJI:

 • Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom.
 • Organizowanie spotkań informacyjno - edukacyjnych dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
 • Edukacja dzieci i młodzieży pod kątem odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne (przede wszystkim popełnionych za pomocą Internetu czy  telefonów komórkowych).
 • Prowadzenie (przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej)  prelekcji    z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat cyberprzemocy.
 • Organizowanie aktywizujących dzieci i młodzież konkursów z zakresu zapobiegania zjawisku cyberprzemocy oraz promowania bezpiecznych zachowań w sieci.
 • Opracowanie, wydrukowanie, pozyskiwanie oraz rozpowszechnianie materiałów  informacyjno - ostrzegawczych na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa  w Internecie.
 • Organizowanie debat społecznych podczas których poruszane będą kwestie związane z bezpieczeństwem w Internecie.
 • Organizowanie/współorganizowanie szkoleń dla specjalistów ds. nieletnich, profilaktyki i dzielnicowych KMP/KPP województwa podkarpackiego w celu poszerzenia wiedzy na temat cyberzagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie.
 • Opracowywanie komunikatów profilaktyczno-ostrzegawczych dotyczących unikania cyberzagrożeń oraz przeciwdziałania cyberprzestepczości i zamieszczanie ich na stronach internetowych podkarpackiej Policji, w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
 • Promowanie założeń programu w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
 • Włączanie się w projekty, inicjatywy realizowane przez inne podmioty; zarówno o zasięgu lokalnym, jak też ogólnokrajowym (np. „Dzień Bezpiecznego Internetu”).

 

Metryczka

Data publikacji 09.10.2013
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusława Sebastianka
Osoba udostępniająca informację:
Bogusława Sebastianka Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Marta Fac
do góry