Programy Prewencyjne

Programy prewencyjne realizowane w KMP Przemyśl

Programy prewencyjne prowadzone przez funkcjonariuszy KomendyMiejskiej Policji w Przemyślu:

 

PROGRAM PREWENCYJNY ”STOP PATOLOGIOM – RAZEM BEZPIECZNIEJ”

CELE PROGRAMU:

1. Ograniczenie zjawisk patologicznych.
2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.
3. Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
4. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.
5. Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli.
6. Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli i pracowników sklepów oraz lokali gastronomicznych łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw – ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.
7. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób wyjeżdżających za granicę.
8. Uświadomienie adresatom programu prewencyjnego specyfiki zagrożeń wynikających z faktu skorzystania z nieuczciwych i niebezpiecznych ofert pracy za granicą.


METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

1. Organizowanie na szczeblu lokalnym międzyinstytucjonalnych działań kontrolnych w sklepach i lokalach gastronomicznych podających, sprzedających napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.
2. Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami np. przez rady osiedli i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez pracodawców i pracowników w przedmiocie ujętym niniejszym programem oraz informowanie o zagrożeniach jakie za sobą niesie nieprzemyślany wybór pracy za granicą.
3. Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie profilaktyki alkoholowej, nikotynowej oraz w zakresie profilaktyki związanej ze zjawiskiem handlu ludźmi
4. Prowadzanie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, systematycznych rozmów z pracownikami i właścicielami lokali gastronomicznych oraz sklepów sprzedających alkohol i papierosy, w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia stosownych ustaw.
5. Organizowanie wojewódzkich konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podkarpackiego poruszających problematykę zjawisk patologicznych.


Cele programu prewencyjnego „Bezpieczny Senior”:

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku;
- zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa;
- pobudzanie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym;
- ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych;
- poszerzenie współpracy z podmiotami poza policyjnymi w obszarze, którego dotyczy przedmiotowy program prewencyjny;
- poprawa świadomości prawo-wiktymologicznej osób starszych;
- zapoznanie adresatów programu prewencyjnego ze specyfiką pracy w terenie między innymi: pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych itp., oraz związanych z tym między innymi ich uprawnieniami oraz obowiązkami w kontaktach z klientem, petentem.


W ramach rządowego programu „RAZEM BEZPIECZNIEJ”,  prowadzone są działania  w obszarze "BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE".

Cele programu:

-ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz w bezpośrednim otoczeniu
-zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie mechanizmów współpracy dyrekcji (nauczycieli) – rodziców – uczniów i Policji wraz ze Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa w szkołach
-ograniczenie dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym
-systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i ich okolic, w szczególności dróg do i ze szkoły
-zwiększenie skuteczności ochrony szkół poprzez patrole szkolne oraz posterunki w rejonach i placówkach najbardziej zagrożonych.
 

PROGRAM „OGRANICZYĆ  WANDALIZM”

Zgodnie z poleceniem Zastępcy Podkarpackiego  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. mgr Andrzeja Sabika, Komenda Miejska Policji w Przemyślu w oparciu o wdrożony do realizacji wojewódzki program prewencyjny pn.  „Ograniczyć Wandalizm” opracowała własny program prewencyjny o takiej samej nazwie.
Przedmiotowy program prewencyjny zawiera zadania, które są ujęte  w rządowym programie „Razem Bezpieczniej”.

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
• Dążenie do ograniczenia zjawiska jakim jest graffiti.
• Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu przemyskiego
• Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców o swoje mienie.
• Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom wandalizmu.
• Uświadomienie mieszkańcom powiatu , że ich aktywna  społeczna postawa (czyli dla przykładu niezwłoczne informowanie Policji o zauważonych zjawiskach kryminogennych), przyczyni się do schwytania sprawcy przestępstwa.

II. CELE GŁÓWNE:
• Przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego jak również publicznego (graffiti).
• Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania zjawisku wandalizmu ujętego w niniejszym programie..
• Poszerzenie współpracy z organami administracji samorządowej, administracją osiedli, lokalnymi mediami, szkołami oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby z innymi instytucjami w celu efektywniejszego przeciwdziałania zjawisku tzw. „graffiti”.
• Poprawa świadomości prawno-wiktymologicznej społeczeństwa.

III. CELE POŚREDNIE:
● Dotarcie z programem prewencyjnym do maksymalnej liczby adresatów.
● Efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału sił i środków.
● Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia.
● Wywarcie pozytywnego wpływu na środowisko młodych mieszkańców, w szczególności na terenach osiedli, w celu przeciwdziałania zjawisku wandalizmu.
● Ułatwienie mieszkańcom kontaktu z dzielnicowym.

IV. PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU:
1. Urząd Miasta, Urzędy Gmin oraz Starostwo Powiatowe z terenu powiatu przemyskiego.
2. Straż Miejska
3. Administracje osiedli oraz wspólnoty mieszkaniowe.
4. Szkoły.
5. Media

 
PROGRAM „OSTROŻNIE PIES”

 Zgodnie z poleceniem Zastępcy Podkarpackiego  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. mgr Andrzeja Sabika, Komenda Miejska Policji w Przemyślu w oparciu o wdrożony do realizacji wojewódzki program prewencyjny pn.  „Ostrożnie  - pies” opracowała własny program prewencyjny o takiej samej nazwie.
Przedmiotowy program prewencyjny zawiera zadania, które są ujęte w rządowym programie „Razem Bezpieczniej”.

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Do dziedzin, na które w szczególności ukierunkowany jest niniejszy program prewencyjny, należy zaliczyć:
• Występowanie przypadków pogryzień dzieci  oraz osób dorosłych przez psy.
• Nieprzestrzeganie przez właścicieli psów przepisów ujętych w kodeksie wykroczeń oraz w kodeksie karnym.

II. CELE GŁÓWNE:
• Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu przemyskiego
• Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
• Poprawa świadomości prawno-wiktymologicznej społeczeństwa.
• Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli.
• Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli psów łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw-ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.

III. CELE POŚREDNIE:
● Dotarcie z programem prewencyjnym do maksymalnej liczby adresatów, w szczególności poprzez  wykorzystanie do tego celu środków masowego przekazu.
● Efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału sił i środków, w dziedzinie której dotyczy program.
● Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia, które nie będzie rodziło dla niego żadnych zagrożeń.

IV. PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU:
6. Urząd Miasta, Urzędy Gmin oraz Starostwo Powiatowe z terenu powiatu przemyskiego.
7. Straż Miejska.
8. Szkoły.
9. Media


PROGRAM „PSEUDOKIBIC”

Cele główne programu:

- dążenie do ograniczenia niekorzystnych zjawisk, w tym naruszenia obowiązującego porządku prawnego związanego z organizowanymi na terenie powiatu przemyskiego imprezami sportowymi;
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu przemyskiego;
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli;
- poszerzenie współpracy z organami administracji samorządowej, klubami sportowymi, organizatorami imprez sportowych, szkołami i sportowcami oraz z innymi instytucjami celem efektywniejszego przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa w związku z organizowanymi imprezami sportowymi;

Cele pośrednie programu:
- dotarcie z programem prewencyjnym do maksymalnej liczby adresatów;
-efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału sił i środków;
- wywarcie pozytywnego wpływu na środowisko młodych kibiców w celu przeciwdziałania zjawisku wandalizmu i wybrykom chuligańskim;
- poprawa świadomości prawno-wiktymologicznej społeczeństwa;
- poprawa stanu zabezpieczenia technicznego obiektów sportowych;
- stałe rozpoznawanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza korzystających z obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc użyteczności publicznej;
- rygorystyczne zwalczanie wybryków chuligańskich i wszelkiego braku poszanowania dla przepisów prawa(„zero tolerancji”- stosować gradację represji, od pouczeń, MK, do wniosków do sądu);
- uświadomienie odbiorcom konsekwencji prawnych związanych z kryminogenną działalnością oraz złamanie źle pojmowanie solidarności w grupach nieformalnych, tzw. szalikowców, wiedza o społecznej szkodliwości, jaką niesie przemoc, wandalizm;
- zaangażowanie przedstawicieli klubów sportowych, jak również samych piłkarzy, których aktywna postawa powinna przyczynić się do podniesienia efektywności działań profilaktycznych.


Program  „OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO I NATURALNEGO POWIATU PRZEMYSKIEGO”

Założenia tego programu to przede wszystkim dążenie do wyeliminowania zagrożeń uszkodzenia lub unicestwienia jakiegokolwiek dobra należącego do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego powiatu przemyskiego a także budowa w ramach danej społeczności systemu właściwego reagowania na wszelkiego przejawy niszczenia, dewastacji, kradzieży lub sprawowania niewłaściwej opieki nad dobrami kultury (zabytkami itp.).

Cele programu:
- aktywizacja zorganizowanych społeczności lokalnych na rzecz  ochrony dóbr kultury, tak aby stanowiły trwały element rozwoju kultury i były czynnym składnikiem życia danej społeczności;
- niedopuszczenie do uszkodzenia, dewastacji, kradzieży, nielegalnego wywozu dóbr kultury;
- „zaszczepienie” zwłaszcza młodemu pokoleniu zasad właściwej ochrony dziedzictwa dóbr kultury narodowej, m.in. celem zachowania ich dla przyszłych pokoleń;
- egzekwowanie od właścicieli – opiekunów dóbr kultury prowadzenia wymaganej dokumentacji, zwłaszcza prowadzenia ewidencji i rejestracji (m.in. dokumentacji fotograficznej);
- należyte utrzymanie dóbr kultury, ich właściwa konserwacja, restauracja lub odbudowa – zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w tym Ustawą z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie dóbr kultury);
- identyfikowanie miejsc potencjalnie zagrożonych i dążenia do ich właściwego zagospodarowania
- podniesienie wiedzy o sposobach i metodach zapobiegania przestępczości, zabezpieczenia mienia (zwłaszcza obiektów i przedmiotów zabytkowych).
 

 

Metryczka

Data publikacji 09.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusława Sebastianka
Osoba udostępniająca informację:
Bogusława Sebastianka Wydział Prewencji
do góry