Petycje - Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
 

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu.  W przypadku braku właściwości KMP, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

2. wskazanie adresata petycji,

3. wskazanie przedmiotu petycji,

4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.


Petycje można składać:

  •   listownie na adres:  KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PRZEMYŚLU

                                              ul. Bohaterów Getta 1

                                                       37-700 Przemyśl

  •   doręczyć osobiście – w sekretariacie Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu przy ul. Bohaterów Getta 1 w godzinach 7.30-15.30

 Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Metryczka

Data publikacji 04.09.2015
Data modyfikacji 24.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Przemyślu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Bogusława Sebastianka
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Bogusława Sebastianka Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Bogusława Sebastianka
do góry